Fokreglement

Cavalier Club Nederland

FOKREGLEMENT

Zoals vastgesteld op de ALV d.d. 6 juni 2013

1. Doelstelling

Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en welzijn en de rastypische eigenschappen van de Cavalier King Charles Spaniel.

2. Basisfokreglement conform het BRS van de Raad van Beheer, als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement in Hoofdstuk VIII Basis Reglement Stambomen

A. Artikel VIII.1 – Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.

B. Artikel VIII.2 – Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.

C. Artikel VIII.3 – Indien er pups worden geboren uit een combinatie waarvan één of beide ouderdieren niet voldoen aan de voorwaarden van dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de fokker conform artikel VI.25 lid 1 en 2.

3. Rasspecifieke Voorwaarden voor het verkrijgen van stambomen overeenkomstig de Uitvoeringsregels m.b.t. het inschrijven van de Cavalier King Charles Spaniels ingaande 1 januari 2014, opgelegd door de Raad van Beheer.

ARTIKEL 1 – CONTROLE OP CM/SM

1. Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op CM/SM door middel van een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scan. Het onderzoek vindt conform het volgende schema plaats.

a. Voor de eerste dekking moet het (toekomstig) fokdier een MRI scan ondergaan.

b. Indien voor de leeftijd van 3 jaar een MRI scan is uitgevoerd, dan is bij inzet van het fokdier op een leeftijd ouder dan 3 jaar, weer een MRI scan verplicht.

c. Het is gewenst dat elk fokdier een MRI scan ondergaat in de leeftijd tussen 5 en 6 jaar.

2. De beoordeling zal plaats vinden door een door de Raad van Beheer erkend panel met een vast protocol. Dit panel stelt op basis van de MRI scan de uitslag vast, deze uitslag zal zijn in de vorm van graderingen. Graderingen worden gebruikt om fokcombinaties samen te stellen en zijn opgenomen in Bijlage 1 van de uitvoeringsregels.

3. Bij de eerste MRI scan zal een DNA monster worden afgenomen dat opgeslagen wordt en beschikbaar is voor onderzoek.

4. De kosten voor MRI scans alsmede de afname van het DNA monster komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentieel fokdier.

ARTIKEL 2 – CONTROLE OP HARTRUIS

1. Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op juveniel mitralis klepdegeneratie. Ten behoeve daarvan worden alle fokdieren jaarlijks (éénmaal per 12 maanden) door middel van hartauscultatie of echo doppler gecontroleerd.

De hartauscultatie mag alleen door een gediplomeerd veterinair internist of veterinair cardioloog (hetzij met Nederlandse registratie het zij Europees geregistreerd) worden uitgevoerd. De echo doppler mag echter ook uitgevoerd worden door dierenartsen welke geschikt zijn bevonden door de CCN.

2. Elk potentieel fokdier met een leeftijd van minder dan 5 jaar met een hartruis wordt uitgesloten voor de fok, tenzij er met een hartecho, uitgevoerd door een veterinair cardioloog (hetzij met Nederlandse registratie hetzij Europees geregistreerd) wordt aangetoond dat de hartruis het gevolg is van een niet erfelijke aandoening. Dieren met een hartruis ontstaan op of na de leeftijd van 5 jaar worden niet uitgesloten voor de fok, mits ze na de leeftijd van 4 jaar minstens 1 maal zijn gecontroleerd en hartruisvrij zijn bevonden door een gediplomeerd veterinair internist of veterinair cardioloog (het zij met Nederlandse registratie, hetzij Europees geregistreerd).

3. De kosten voor de hartauscultatie en de eventuele hartecho komen voor rekening van de geregistreerd eigenaar van het potentiële fokdier.

ARTIKEL 3 – DNA EN AFSTAMMINGSONDERZOEK

1. Bij alle pups worden DNA monsters afgenomen voor DNA opslag. Het advies aan de fokker is om afstammingscontrole uit te laten voeren. De kosten voor de afname en opslag van DNA monsters komen voor rekening van de fokker.

2. De Raad van Beheer is gerechtigd steekproeven te nemen en middels DNA onderzoek de afstamming van de pups te controleren. De kosten voor deze steekproeven zullen worden betaald door de Raad van Beheer.

3. Indien in het tweede lid genoemde afstammingsonderzoek uitwijst dat de opgegeven fokdieren niet de ouderdieren van het nest zijn, worden de kosten voor afstammingsonderzoek verhaald op de fokker. Tevens wordt het nest niet in de Nederlandse stamboekhouding ingeschreven en worden geen stambomen verstrekt.

ARTIKEL 4 INSCHRIJVING IN HET NHSB

1. Naast de in artikel 1,2 en 3 genoemde eisen voor inschrijving voor de Cavalier King Charles Spaniel in de Nederlandse Stamboekhouding zijn ook de voorwaarden voor inschrijving gesteld in het Kynologisch Reglement van kracht.

2. Indien niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zullen nakomelingen niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven en krijgen ze geen stamboom.

4. Rasspecifieke fokregels CCN

A. Beide ouderdieren dienen in het bezit te zijn van een bij de FCI erkend stamboomcertificaat c.q. erkend afstammingsbewijs.

B. Beide ouderdieren moeten gezond zijn, vrij van kwalen, afwijkingen en parasieten die de gezondheid van pups nadelig kunnen beïnvloeden.

C. Beide ouderdieren dienen in het bezit te zijn van het Patella Onderzoeksformulier. Het in te vullen formulier Patella Onderzoek (éénmalig onder zoek v.a. de leeftijd van 1 jaar) dient door dierenarts en fokker te worden ondertekend.

D. De minimale leeftijd van een reu, ten tijde van de dekking, is tenminste 12 maanden.

E. Beide ouderdieren dienen voordat zij voor de fokkerij worden ingezet, elk tenminste 2 CAC tentoonstellingen of 1 CAC tentoonstelling en 1 Kamp. Clubmatch van de Cavalier Club Nederland te bezoeken en daar minimaal de kwalificatie ZG te behalen onder 2 verschillende keurmeesters. Kwalificaties dienen te worden overlegd.

F. De eerste controle op hartruis na de leeftijd van 1 jaar behoort een hart echo-onderzoek te zijn. In sommige gevallen waarin dit fokreglement niet voorziet kan dispensatie worden aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur legt hierover desgevraagd verantwoording af aan de ALV.
wpd9a7da1d_05_06
wpd9a7da1d_05_06
wpd9a7da1d_05_06
wpd9a7da1d_05_06

blackandtan300px